โรงเรียนสามารถมารับ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ได้ที่ห้องการเงิน รร. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสอบ. Pre. O-NET. ชั้น. ม. 3. ให้ส่งคะแนนมายังเขตพื้นที่. ภายในวันที่. 25. มกราคม. 2561ขอให้โรงเรียนดังรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ด่วน (ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายยน 2560) 1.กระแสสินธุ์วิทยา 2.ยางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3.พะตงประธานคีรีวัฒน์ 4.จะโหนงพิทยาคม