โรงเรียนใดที่จะส่งเบล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 2 - 3 ต.ค.60 ณ โรงแรมวีว่า สามารถส่งได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.60 ค่ะโรงเรียนใดที่จะส่งเบส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 2 - 3 ต.ค.60 ณ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพบปะกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปี 2560 สพม.16 จึงขอให้โรงเรียนที่แจ้งข้าราชการครูที่รายงานตัวเข้ารับการบรรจุในปี พ.ศ.2560 ทุกคน *****(เฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพม.16 จังหวัดสงขลา )**** เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ให้แต่งกายเครื่องแบบสีกากี ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์